יום שישי, 26 בפברואר 2016

New lips / Hezy Leskly

The lips corroding from silence and from speech are trying to hint
that on the other side of the red river we will find (with no particular difficulty) new lips
that sail in the grass, in the afternoon, like a pair of wise ships to the palm of a hand
carrying water and stain. 
Following one word the meaning of which is not important right now — 
— the lips shall abandon
the sinking face and the bitten
objects. Questions and answers that are
questions shall no
longer pass between them:
What is the purpose of the cup placed
by the bronze animal and the book
drawn out of the silence to describe
our crimes with such slight success?
What is the depth of the body that wears and is worn? 
And the river, where is the river?  


***


שפתיים חדשות / חזי לסקלי

השפתיים הנשׁחקות משתיקה ומדיבור מנסות לרמוז
כי מעברו השני של הנהר האדום נמצא (ללא קושי ניכר) שפתיים חדשות
השטות בעשב, אחר הצהריים, כזוג סירות חכמות אל כף-יד
הנושאת מים וכתם. 
לאחר מלה אחת שמשמעותה אינה חשובה כרגע -- 
-- תטֹשנה השפתיים
את הפנים השוקעות והחפצים
הנשוכים. שאלות ותשובות שהן
שאלות לא 
תעבֹרנה עוד ביניהן: 
מהי תכליתה של הכוס המוצבת 
ליד חית־הברונזה והספר
שנמשה מן הדממה כדי לתאר 
את פשָענו בהצלחה כה מועטה?
מהו עֻמקו של הגוף הלובש והנלבש?
והנהר, איפה הנהר?